خدمات موسسه تحقیقات بازاریابی ایرانیان

مطالعات حوزه مصرف کننده

قوم نگاری و سبک زندگی
عادات خریـد و مصـرف
نگرش مصرف کنندگان
رضایت مشتریان

بررسی محصول

نقاط قوت و ضعف محصول
تست محصول
تست بسته بندی

تحقیقات برند

آگاهی از برند
شخصیت برند
وفاداری به برند

بررسی تبلیغات

تست مفهومی تبلیغات
تاثیرگذاری تبلیغ

بررسی کانالهای توزیع

پایش خرده فروشی ها
پایش قفسه ها و چیدمان
ساختار کانال توزیع
رضـایت و دیـدگاه

بررسی قیمت

کشش قیمت
تعیـین قیمـت
ساختار قیمت
سود پیش بینی شده

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی ابزاری اثر بخش جهت تدوین یک برنامه جامع بازاریابی قوی برای هر کسب و کاری است؛ با استفاده از تکنیک های تحقیقات بازاریابی می توان به سوالات زیادی پاسخ داد از جمله اینکه اندازه بازار ما چقدر است؟ رقبای ما چند درصد سهم بازار را در اختیار دارند؟ و یا میزان آگاهی از برند ما در مشتریان چقدر است؟

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات

   اطلاعات اسنادی
   اطلاعات تئوریکی تحقیقات پیشین
   اطلاعات بر اساس مشاهده
   اطلاعات گروه کانونی
   اطلاعات ثانویه شامل داده های فروش و…
   اطلاعات با مصاحبه عمیق یا نیمه عمیق
   اطلاعات بر اساس تحقیق میدانی
   اطلاعات با روشهای الکترونیکی
   اطلاعات با مصاحبه تلفنی 

لطفا جهت همکاری بهتر و همچنین درک عمیق تر از نیاز شما، فرم درخواست پروژه تحقیقات بازاریابی را پر نمایید تا همکاران ما بعد از بررسی فرم ارسالی جهت برگزاری جلسه و یا گرفتن توضیحات کامل تر با شما تماس بگیرند.