درباره ما

موسسه مطالعاتی تحقیقات بازاریابی ایرانیان در زمینه تحقیقات بازاریابی به شیوه مدرن و علمی  و شفاف در ایران با آگاهي از كمبود جدي در این حوزه در سطح كشور، بخش تحقيقات بازاريابي خود را با بكارگيري اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور پوشش فراگير بازار ايران از سال 1398 به طور رسمی راه اندازي نمود.

این موسسه با فعاليتي مستمر و نیز گسترش امكانات و تجهيزات ، طيف وسيعي از گروه هاي كالايي را تحت پوشش داشته و تحقيقات بازاريابي را به دو شيوه كلي تحقيقات كيفي و تحقيقات كمي در هر يك از اين گروههاي كالايي در قالب تحقيقات دوره اي و موردي انجام ميدهد.

دکتذ سخیلا خویشتن دار

دکتر سهیلا خویشتن دار
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتری مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ناصر حمیدی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

دکتر مهدی خویشتن دار
.

 

دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتر قاسم عباسی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتری و پسادکتری ریاضی کاربردی از دانشگاه تربیت مدرس